Zápis ze 23. sněmu členů Etického fóra ČR

Zveřejněno dne 27. 10. 2023

Program:

 • Zahájení, uvítání, hlasování (volba předsedající, návrhové komise, zapisovatele, programu sněmu)
 • Zpráva o činnosti 2023
 • Plán činnosti na rok 2024
 • Diskuze a hlasování ke zprávám a plánu
 • Diskuze, různé
 • Závěr, ukončení

Slovo na úvod (M. Jakešová)

Návrhy:

předsedající sněmu: Z. Vyvozilová návrhová komise: K. Trčková a J. Haisová zapisovatel: K. Mravčíková program sněmu

Hlasování:

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou předsedající sněmu Z.

Vyvozilovou.

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou K. Trčkovou a J. Haisovou do návrhové komise.

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou K. Mravčíkovou jako zapisovatelku.

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou program sněmu

Zprávy o činnosti (K. Mravčíková)

Výroční zpráva 2022 s finanční zprávou (viz příloha č. l)

Revizní komise v r. 2022 z kapacitních důvodů nezasedala.

Plán činnosti na rok 2023 a 2024 (K. Mravčíková) Provoz organizace:

Zrušení pronájmu kanceláře U Topíren 2/860, Praha 7 z důvodu neefektivního využití, s účinností od 1.I.2023. Sídlo v r. 2023 ponecháno na stávající adrese, změna sídla bude řešena podle situace a prodloužení smlouvy se Sempra Praha a.s.

Webové stránky společnosti — nové stránky spuštěny v 12/2022 na platformě Webnode.

Pedagogická činnost:

Pokračování 250 hod. kurzu Ostrava, který byl zahájen na jaře 2022, závěrečné zkoušky proběhnou v 02/2024.

Pracovní skupina pro tvorbu nového RVP (přešla z MŠMT na NPI), aktivní účast zástupce EF (Mgr. Hana Kachtíková), EtV zahrnuta do oblasti Člověk, zdraví, bezpečnost, blok osobnostní a etická výchova, jako součást povinného vzdělávání. Zatím není rozhodnuto o časovém rozsahu. Začátkem roku 2024 je plánována tvorba ukázkových ŠVP (ve spolupráci s členy EF).

Tvorba nových vzdělávacích programů — podle revidovaných RVP a jejich na finálního znění.

Podle možností a situace budou akreditovány.

Diskuze a hlasování ke zprávám a plánu

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou zprávu o činnosti za rok 2022.

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou finanční zprávu za rok 2022.

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou plán činnosti na rok 2023 a 2024.

Diskuze, různé

Návrhy, usnesení:

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou hlasování ke všem zprávám dohromady.

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou: zprávu o činnosti 2022, finanční zprávu 2022, plán činnosti 2023 a 2024.

Poděkování za účast, ukončení, závěr (M. Jakešová)V Olomouci dne 13. 10. 2023

Zapsala: K. Mravčíková


23. sněm členů Etického fóra ČR
23. sněm členů Etického fóra ČR

23. sněm členů Etického fóra ČR

Zveřejněno dne 29. 9. 2023


Vážení členové Etického fóra,

XXIII. sněm členů Etického fóra ČR, z. s. se bude konat v pátek 13. října 2023 v Olomouci, Mariánská 9 (Stojanova kolej) v době od 14:00 do 16:00 hodin. Níže přikládáme program a těšíme se na setkání s Vámi.

Program XXIII. sněmu:

1. Zahájení, uvítání

2. Zprávy o činnosti

3. Plán činnosti na rok 2024

4. Hlasování ke zprávám a plánu

5. Diskuze, různé

6. Závěr, ukončení


Ze sekretariátu EF Ing. Kateřina Mravčíková, výkonná ředitelka


Zápis ze 22. sněmu členů Etického fóra ČR

Zveřejněno dne 14. 12. 2022


Zápis z XXII. Sněmu EF ČR, z.s.

2. 12. 2022, U Topíren 2/860, Praha 7

Program:

 1. Zahájení,uvítání,hlasování (volba předsedající, návrhové komise, zapisovatele, programu sněmu)
 2. Zprávy o činnosti
 3. Plán činnosti na rok 2023
 4. Diskuze a hlasování ke zprávám a plánu
 5. Diskuze, různé
 6. Závěr, ukončení

1.  Slovo na úvod (M. Jakešová)

Návrhy:
předsedající sněmu: Z. Vyvozilová
návrhová komise: H. Kachtíková a J. Haisová
zapisovatel: K. Mravčíková
program sněmu

Hlasování:

XXII Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou předsedající sněmu Z. Vyvozilovou.
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou H. Kachtíkovou a J. Haisovou donávrhové komise.
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou K. Mravčíkovou jako zapisovatelku.
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou program sněmu.


2. Zprávy o činnosti (K. Mravčíková)

Výroční zpráva 2021, finanční zpráva 2021, zpráva revizní komise (v r. 2021 revizní komise z kapacitních důvodů nezasedala).

3. Plán činnosti na rok 2023 (K. Mravčíková)
Provoz organizace:
Zrušení pronájmu kanceláře U Topíren 2/860, Praha 7 z důvodu neefektivního využití, s účinností od 1.1.2023.
Sídlo bude v r. 2023 ponecháno na stávající adrese, změna sídla - bude řešena na volebním sněmu na podzim 2023 a s tím spojená změna Stanov.
Webové stránky společnosti - staré stránky již nevyhovující parametry na bezpečnost a obsluhu, navíc finančně nákladný webhosting. Tvorba nových webových stránek, budou provozovány na platformě Webnode, do konce roku 2022 budou spuštěny.
Společnost Etická výchova o.p.s. (EF zakladatel) bude formálně zrušena a převedena na zapsaný spolek, nově zaměření na primární prevenci, cílová skupina děti.
Pedagogická činnost:
Pokračování kurzu Ostrava, který byl zahájen na jaře 2022.
Pracovní skupina pro tvorbu nového RVP (přešla z MŠMT na NPD), aktivní účast zástupce EF (Mgr. Hana Kachtíková), snaha o zastoupení EtV, nové programy vzdělávací programy mají být pilotně spuštěny v 09/2023.

Podle konečné verze nového RVP budou směřovány další vzdělávací akce.

4. Diskuze a hlasování ke zprávám a plánu

XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou zprávu o činnosti za rok 2021.
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou finanční zprávu za rok 2021.
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou plán činnosti na rok 2023.

5. Diskuze, různé
Návrhy, usnesení:
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou hlasování ke všem zprávám dohromady.

XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou: zprávu o činnosti 2021, finanční zprávu 2021, plán činnosti 2023.

6. Poděkování za účast, ukončení, závěr (M. Jakešová)

V Praze dne 6. 12. 2022
Zapsala: K. Mravčíková
Přílohy:
 1. Výroční zpráva 2021, finanční zpráva 2021
 2. Prezenční listina

22. sněm členů Etického fóra ČR
22. sněm členů Etického fóra ČR

22. sněm členů Etického fóra ČR

Zveřejněno dne 7.11.2022


XXII. sněm členů Etického fóra ČR, z. s. se bude konat v pátek 2. prosince 2022 v Praze v zasedací místnosti (4. patro) areálu Sempra Praha, a.s., U Topíren 2/860, Praha Holešovice v době od 15:00 do 16:30 hodin.

Program XXII. sněmu:

 1. Zahájení, uvítání

 2. Zprávy o činnosti

 3. Plán činnosti na rok 2023

 4. Hlasování ke zprávám a plánu

 5. Diskuze, různé

 6. Závěr, ukončení