Zápis z 22. sněmu členů Etického fóra ČR

Zveřejněno dne 14. 12. 2022


Zápis z XXII. Sněmu EF ČR, z.s.

2. 12. 2022, U Topíren 2/860, Praha 7

Program:

 1. Zahájení,uvítání,hlasování (volba předsedající, návrhové komise, zapisovatele, programu sněmu)
 2. Zprávy o činnosti
 3. Plán činnosti na rok 2023
 4. Diskuze a hlasování ke zprávám a plánu
 5. Diskuze, různé
 6. Závěr, ukončení

1.  Slovo na úvod (M. Jakešová)

Návrhy:
předsedající sněmu: Z. Vyvozilová
návrhová komise: H. Kachtíková a J. Haisová
zapisovatel: K. Mravčíková
program sněmu

Hlasování:

XXII Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou předsedající sněmu Z. Vyvozilovou.
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou H. Kachtíkovou a J. Haisovou donávrhové komise.
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou K. Mravčíkovou jako zapisovatelku.
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou program sněmu.


2. Zprávy o činnosti (K. Mravčíková)

Výroční zpráva 2021, finanční zpráva 2021, zpráva revizní komise (v r. 2021 revizní komise z kapacitních důvodů nezasedala).

3. Plán činnosti na rok 2023 (K. Mravčíková)
Provoz organizace:
Zrušení pronájmu kanceláře U Topíren 2/860, Praha 7 z důvodu neefektivního využití, s účinností od 1.1.2023.
Sídlo bude v r. 2023 ponecháno na stávající adrese, změna sídla - bude řešena na volebním sněmu na podzim 2023 a s tím spojená změna Stanov.
Webové stránky společnosti - staré stránky již nevyhovující parametry na bezpečnost a obsluhu, navíc finančně nákladný webhosting. Tvorba nových webových stránek, budou provozovány na platformě Webnode, do konce roku 2022 budou spuštěny.
Společnost Etická výchova o.p.s. (EF zakladatel) bude formálně zrušena a převedena na zapsaný spolek, nově zaměření na primární prevenci, cílová skupina děti.
Pedagogická činnost:
Pokračování kurzu Ostrava, který byl zahájen na jaře 2022.
Pracovní skupina pro tvorbu nového RVP (přešla z MŠMT na NPD), aktivní účast zástupce EF (Mgr. Hana Kachtíková), snaha o zastoupení EtV, nové programy vzdělávací programy mají být pilotně spuštěny v 09/2023.

Podle konečné verze nového RVP budou směřovány další vzdělávací akce.

4. Diskuze a hlasování ke zprávám a plánu

XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou zprávu o činnosti za rok 2021.
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou finanční zprávu za rok 2021.
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou plán činnosti na rok 2023.

5. Diskuze, různé
Návrhy, usnesení:
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou hlasování ke všem zprávám dohromady.

XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou: zprávu o činnosti 2021, finanční zprávu 2021, plán činnosti 2023.

6. Poděkování za účast, ukončení, závěr (M. Jakešová)

V Praze dne 6. 12. 2022
Zapsala: K. Mravčíková
Přílohy:
 1. Výroční zpráva 2021, finanční zpráva 2021
 2. Prezenční listina
22. sněm členů Etického fóra ČR
22. sněm členů Etického fóra ČR

22. sněm členů Etického fóra ČR

Zveřejněno dne 7.11.2022

XXII. sněm členů Etického fóra ČR, z. s. se bude konat v pátek 2. prosince 2022 v Praze v zasedací místnosti (4. patro) areálu Sempra Praha, a.s., U Topíren 2/860, Praha Holešovice v době od 15:00 do 16:30 hodin.

Program XXII. sněmu:

 1. Zahájení, uvítání

 2. Zprávy o činnosti

 3. Plán činnosti na rok 2023

 4. Hlasování ke zprávám a plánu

 5. Diskuze, různé

 6. Závěr, ukončení