Historie a poslání

Občanské sdružení Etické fórum České republiky (EF ČR, o. s.) bylo zaregistrováno 20. 12. 1999 a oficiálně ustaveno na sněmu 11. 4. 2000 v prostorách Akademie věd ČR v Praze. U zrodu organizace stály osobnosti jako Jiří Drejnar, PhDr. Jan Šolc, prof. Jan Sokol, doc. Jana Hamanová, Zdislava Vyvozilová a další. Zakladatelé Etického fóra - osobnosti s morálním kreditem - dokázaly nabídnout řešení, jak kvalifikovaně, přiměřeně i dlouhodobě působit na duchovní obrodu společnosti. Přijatým řešením je koncept prosociální etiky, účinně zaměřené k upevňování společenských vazeb a proměně společenského klimatu.

V roce 2014, kdy vešel v platnost nový občanský zákoník, se změnila právní forma Etického fóra na zapsaný spolek (EF ČR, z. s.).

Posláním EF ČR, z. s. je prosazování etiky ve společnosti. V posledních letech se pak organizace zaměřila zejména na oblast výchovy dětí a mládeže - iniciuje a prosazuje zavedení etické výchovy do škol.

Smyslem vzdělávací činnosti je praktický užitek. Etická výchova vychází z moderní pedagogiky a pomocí zážitkové metody zprostředkovává dětem a studentům osvojení sociálních dovedností. Jejím cílem je rozvoj člověka v morálně vyzrálou nezávislou osobnost vyznačující se komunikativností, kreativitou, zdravým sebevědomím, empatií i schopností chránit svoje práva a hranice a především schopností i ochotou jednat prosociálně. Důležitá je motivace k přenosu zkušeností do běžného života.

EF ČR, z. s. organizuje pro pedagogickou veřejnost akreditované kurzy a semináře, odborné konference, semináře pro lektory etické výchovy atd., vydává informační a metodické materiály, publikuje v novinách a odborném tisku. V odborné rovině úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou UHK, CMTF UP Olomouc, NIDV a předními odborníky v oborech pedagogika a psychologie v ČR a na Slovensku.

V EF ČR, z. s. vznikly metodiky předmětu "etická výchova", který byl zaveden do českého školství 16. 12. 2009. Dále je spolek spolurealizátorem projektu (ESF OPVK) Etická výchova a učebnice, ve kterém byly vytvořeny materiály pro výuku etické výchovy - učebnice, metodiky a pracovní listy pro žáky ZŠ.