Vzdělávání sboroven

Workshopy a semináře pro sborovny

 • školí lektoři s bohatou pedagogickou praxí z lektorského týmu EF ČR, z. s.,

 • účastníci obdrží osvědčení akreditované v DVPP,

 • vzdělávání probíhá přímo u vás ve škole,

 • cenovou kalkulaci připravíme podle délky semináře a počtu účastníků.
  Orientační ceny:
  4-6 hodin = 5-10 tis. Kč
  8 hodin = 8-12 tis. Kč
  12 hodin = 10-18 tis. Kč
  16 hodin = 13-24 tis. Kč

Formativní hodnocení (8 hodin)
Na semináři se účastníci seznámí s novým přístupem k výuce, který klade důraz na všestranný rozvoj žáka.
Zahrnuje mj. dovednost sám se učit, dohledávat a selektovat zdroje, rozvíjet sociální dovednosti. Účastníci získají některé konkrétní nástroje používané pro formativní hodnocení využitelné i pro ty pedagogy, kteří si zatím na komplexnější změnu přístupu netroufají nebo pro ni nemají podmínky.

Praktická aplikace projektu etická výchova (5 hodin)
Prezentace projektu etické výchovy, seznámení pedagogů s možnostmi aplikace do výchovného a výukového procesu
Postup při nácviku sociálních dovedností podle modifikované metody Roberto Roche Olivara a Ladislava Lencze, možnosti zařazení do ŠVP.

Ukázka vyučování etické výchovy na příkladu tématu respekt, úcta, tolerance (4 hodiny)
Praktické seznámení s vyučováním etické výchovy v samostatné vyučovací hodině s žáky v jejich škole v průběhu běžného vyučovacího rozvrhu.
Metody, formy, fáze vyučovacího procesu, příklady aktivit, program a cíle etické výchovy, možnosti zařazení do ŠVP.

Vzory nejen prosociální
Jaké využitelné vzory nabízí internet a sociální sítě?
Seminář přináší zajímavé informace a podněty nejen učitelům, ale i rodičům žáků-možné využití v projektech spolupráce škol s rodiči.

Názorná práce s učebnicí EtV a nabídka dostupných výukových materiálů (5 hodin)
Jak hledat a využívat materiály k výuce EtV?
Teoretický úvod semináře seznámí účastníky se základními principy etické výchovy. Praktická část je zaměřena na aktivity, metody, techniky, praktické náměty a začlenění etické výchovy do výuky.

Emoce a škola (8 hodin)
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, zážitková část (aktivity)
Práce v kruhu nebo malých skupinkách zaměřená na vlastní emoce i emoce žáků, sebereflexi.

Motivace žáků (8 hodin)
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, zážitková část (aktivity)
Práce v kruhu nebo malých skupinkách zaměřená na potřeby žáků, vnitřní motivaci, možnosti ovlivňovat motivaci žáka ze strany učitele.

Asertivita jako obrana proti manipulaci (12 hodin)
Seminář se skládá ze 3 tematických bloků.
I. Asertivita
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, typy manipulátorů, praktické aktivity, náměty pro senzibilizaci žáků, sebereflexe.
II. Kompromis a konsenzus
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, principy a metody vyjednávání, praktické aktivity, náměty pro rozvoj schopnosti dojít ke kompromisu či konsenzu u žáků ve třídě.
III. Otevřená komunikace a konstruktivní kritika
Obsah: poskytnutí základních teoretických informací k tématu, vliv na mezilidské vztahy, znaky, význam, praktické aktivity a náměty pro práci se žáky.

Prosociální komunikace (16 hodin)
Seminář se skládá ze 3 tematických bloků.
I. Prosociální komunikace
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, pravdivost, etická stránka, náměty a praktické aktivity.
II. Prosociálnost a sebedůvěra
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, řízená diskuze, sebedůvěra, neúspěch a prosociálnost, náměty a praktické aktivity.
III. Prosociálnost a práce s agresivitou
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, prosociálnost vs. agresivita, způsoby eliminace agresivity, náměty a praktické aktivity.

Spolupráce pedagoga s rodiči (4 hodiny)
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu mezilidských vztahů, zážitková část (aktivity)
Práce v kruhu nebo malých skupinkách zaměřená na témata mezilidských vztahů, náměty pro rozvoj, pozitivní zkušenosti, příklady dobré praxe.

Práce s odměnami a tresty ve škole (4 hodiny)
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, zážitková část (aktivity)
Práce v kruhu nebo malých skupinkách zaměřená na vliv odměn a trestů na žáka, induktivní disciplína.

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání (4 hodiny)
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu, zážitková část (aktivity)
Práce v kruhu nebo malých skupinkách zaměřená na problematiku atribuce, pozitivní zkušenosti, příklady dobré praxe.

Rozvoj iniciativy (4 hodiny)
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu.
Spojení iniciativnosti a prosociálnosti, praktické aktivity a náměty pro aplikaci ve třídě.

Prosociální vzory (4 hodiny)
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu
Sociální učení a vliv vzorů, sociální vzory a rodina, náměty pro učitele, pozitivní zkušenosti a příklady dobré praxe.

Prosociálnost jako základ občanské společnosti (4 hodiny)
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu
Dopady a efekty prosociálního chování žáků na občanskou společnost, školní projekty, příklady dobré praxe.

Kooperativní učení a rozvoj prosociálnosti (4 hodiny)
Poskytnutí základních teoretických informací k tématu
Vliv na osobnost žáka, praktické aktivity, náměty pro práci se žáky ve třídě.

Inovace ŠVP
Konzultace pro změnu školního vzdělávacího programu a zařazení Etické výchovy do ŠVP
průřezově či jako samostatného předmětu, poskytnutí lektora - konzultanta.