XXIV. volební sněm členů Etického fóra ČR

Zveřejněno dne 30. 4. 2024

Vážení členové Etického fóra,

XXIV. volební sněm členů Etického fóra ČR, z. s. se bude konat v sobotu 25. května 2024 v Brně, tř. Kap. Jaroše 8 (Společnost Podané ruce, IES, 3. patro)v době od 15:00 do 16:30 hodin. Do programu je zařazen příspěvek k revizím RVP ZV a začlenění etické výchovy do vzdělávacích oborů.

Níže přikládáme program a těšíme se na setkání s Vámi.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že do konce roku 2024 budeme z technických důvodů postupně přecházet na novou emailovou adresu, ze které následně zašleme i tuto pozvánku na sněm (etickeforumcr@gmail.com).

Program XXIV. sněmu:

1) Zahájení, uvítání, hlasování (volba předsedající, návrhové a mandátové komise, zapisovatele, programu sněmu)

2) Zpráva o činnosti 2023 a představení velké revize RVP ZV

3) Volba orgánů

4) Plán činnosti na rok 2024

5) Vyhlášení výsledků voleb

6) Diskuze

7) Hlasování

8) Závěr, ukončení

Ze sekretariátu EF Ing. Kateřina Mravčíková, výkonná ředitelka

Etická výchova v RVP ZV

Zveřejněno dne 18. 4. 2024

Vážení příznivci etické výchovy,

jistě jste zaregistrovali, že jde do finiše velká revize RVP ZV. V současně platném RVP je etická výchova začleněna jako doplňkový předmět. V nově revidovaném RVP je etická výchova součástí jedné z deseti vzdělávacích oblastí. Zásadní podíl na zapracování etické výchovy má naše členka předsednictva Etického fóra ČR paní Mgr. Hana Kachtíková a její kolegové z pracovní skupiny NPI. Cituji úvod dané oblasti: "Vzdělávací oblast Člověk, jeho osobnost a svět práce v základním vzdělávání systematicky rozvíjí sociálně-emocionální dovednosti žáka a dovednosti pro řízení vlastní kariéry. Podporuje žáka v plánování a reflektování vlastního rozvoje, zvládání náročných situací, rozvíjení dobrých vztahů s druhými." 

https://prohlednout.rvp.cz/zakladni-vzdelavani/vzdelavaci-oblasti/csp 

Vzdělávací oblast Člověk, jeho osobnost a svět práce je dále členěna na části. První část Osobností a sociální výchova je dále rozdělena na Osobnostní rozvoj a Sociální a etický rozvoj. Při bližším prostudování zjistíte, že obsah i výstupy odpovídají programu etické výchovy, jedné ze čtyř složek projektu Etická výchova. Z toho tedy vyplývá, že můžeme i nadále využívat učební materiály, které máme k dispozici pro výuku etické výchovy. Pro připomenutí - díky projektu ESF byly zpracovány učebnice Etické výchovy pro 1.- 3. třídu, 4. - 5. třídu , 6. - 7. třídu a 8. - 9. třídu, včetně pracovních listů a metodik. Učební materiály jsou přístupné i v elektronické podobě https://www.etickavychova.cz/ucebnice-ke-stazeni/. 

Pokud by vás zajímala finalizace RVP ZV, můžete sledovat "kulaté stoly", případně se zapojit se svými zkušenostmi do diskuse. https://velke-revize-zv.rvp.cz/blog/kulate-stoly 

Pevně věřím, že se etická výchova stane nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu v našich základních školách a my se na tom budeme podílet.

Květa Trčková

Jak vypadá etická výchova v praxi?

Zveřejněno dne 4. 3. 2024

Ze všech stran slyšíme, že v rámci velké revize RVP ZV se bude klást větší důraz na osobnostní a etickou výchovu - její zavedení ve všech českých školách v rámci povinného vzdělávacího obsahu, bude představovat přelom v českém vzdělávání. Systémově by mělo vést ke zlepšení klimatu v českých školách - chcete-li k wellbiengu.Naštěstí jsme na to připraveni - máme učebnice, metodiky pro 1. - 9. třídy. ZŠ. Na stovce škol se etická výchova učí, přináším ukázku z toho, jak může výuka etické výchovy vypadat (odkaz ZDE). 

Květa Trčková


Zápis ze 23. sněmu členů Etického fóra ČR

Zveřejněno dne 27. 10. 2023

Program:

 • Zahájení, uvítání, hlasování (volba předsedající, návrhové komise, zapisovatele, programu sněmu)
 • Zpráva o činnosti 2023
 • Plán činnosti na rok 2024
 • Diskuze a hlasování ke zprávám a plánu
 • Diskuze, různé
 • Závěr, ukončení

Slovo na úvod (M. Jakešová)

Návrhy:

předsedající sněmu: Z. Vyvozilová návrhová komise: K. Trčková a J. Haisová zapisovatel: K. Mravčíková program sněmu

Hlasování:

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou předsedající sněmu Z.

Vyvozilovou.

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou K. Trčkovou a J. Haisovou do návrhové komise.

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou K. Mravčíkovou jako zapisovatelku.

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou program sněmu

Zprávy o činnosti (K. Mravčíková)

Výroční zpráva 2022 s finanční zprávou (viz příloha č. l)

Revizní komise v r. 2022 z kapacitních důvodů nezasedala.

Plán činnosti na rok 2023 a 2024 (K. Mravčíková) Provoz organizace:

Zrušení pronájmu kanceláře U Topíren 2/860, Praha 7 z důvodu neefektivního využití, s účinností od 1.I.2023. Sídlo v r. 2023 ponecháno na stávající adrese, změna sídla bude řešena podle situace a prodloužení smlouvy se Sempra Praha a.s.

Webové stránky společnosti — nové stránky spuštěny v 12/2022 na platformě Webnode.

Pedagogická činnost:

Pokračování 250 hod. kurzu Ostrava, který byl zahájen na jaře 2022, závěrečné zkoušky proběhnou v 02/2024.

Pracovní skupina pro tvorbu nového RVP (přešla z MŠMT na NPI), aktivní účast zástupce EF (Mgr. Hana Kachtíková), EtV zahrnuta do oblasti Člověk, zdraví, bezpečnost, blok osobnostní a etická výchova, jako součást povinného vzdělávání. Zatím není rozhodnuto o časovém rozsahu. Začátkem roku 2024 je plánována tvorba ukázkových ŠVP (ve spolupráci s členy EF).

Tvorba nových vzdělávacích programů — podle revidovaných RVP a jejich na finálního znění.

Podle možností a situace budou akreditovány.

Diskuze a hlasování ke zprávám a plánu

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou zprávu o činnosti za rok 2022.

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou finanční zprávu za rok 2022.

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou plán činnosti na rok 2023 a 2024.

Diskuze, různé

Návrhy, usnesení:

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou hlasování ke všem zprávám dohromady.

XXIII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou: zprávu o činnosti 2022, finanční zprávu 2022, plán činnosti 2023 a 2024.

Poděkování za účast, ukončení, závěr (M. Jakešová)V Olomouci dne 13. 10. 2023

Zapsala: K. Mravčíková


23. sněm členů Etického fóra ČR
23. sněm členů Etického fóra ČR

23. sněm členů Etického fóra ČR

Zveřejněno dne 29. 9. 2023


Vážení členové Etického fóra,

XXIII. sněm členů Etického fóra ČR, z. s. se bude konat v pátek 13. října 2023 v Olomouci, Mariánská 9 (Stojanova kolej) v době od 14:00 do 16:00 hodin. Níže přikládáme program a těšíme se na setkání s Vámi.

Program XXIII. sněmu:

1. Zahájení, uvítání

2. Zprávy o činnosti

3. Plán činnosti na rok 2024

4. Hlasování ke zprávám a plánu

5. Diskuze, různé

6. Závěr, ukončení


Ze sekretariátu EF Ing. Kateřina Mravčíková, výkonná ředitelka


Zápis ze 22. sněmu členů Etického fóra ČR

Zveřejněno dne 14. 12. 2022


Zápis z XXII. Sněmu EF ČR, z.s.

2. 12. 2022, U Topíren 2/860, Praha 7

Program:

 1. Zahájení,uvítání,hlasování (volba předsedající, návrhové komise, zapisovatele, programu sněmu)
 2. Zprávy o činnosti
 3. Plán činnosti na rok 2023
 4. Diskuze a hlasování ke zprávám a plánu
 5. Diskuze, různé
 6. Závěr, ukončení

1.  Slovo na úvod (M. Jakešová)

Návrhy:
předsedající sněmu: Z. Vyvozilová
návrhová komise: H. Kachtíková a J. Haisová
zapisovatel: K. Mravčíková
program sněmu

Hlasování:

XXII Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou předsedající sněmu Z. Vyvozilovou.
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou H. Kachtíkovou a J. Haisovou donávrhové komise.
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou K. Mravčíkovou jako zapisovatelku.
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou program sněmu.


2. Zprávy o činnosti (K. Mravčíková)

Výroční zpráva 2021, finanční zpráva 2021, zpráva revizní komise (v r. 2021 revizní komise z kapacitních důvodů nezasedala).

3. Plán činnosti na rok 2023 (K. Mravčíková)
Provoz organizace:
Zrušení pronájmu kanceláře U Topíren 2/860, Praha 7 z důvodu neefektivního využití, s účinností od 1.1.2023.
Sídlo bude v r. 2023 ponecháno na stávající adrese, změna sídla - bude řešena na volebním sněmu na podzim 2023 a s tím spojená změna Stanov.
Webové stránky společnosti - staré stránky již nevyhovující parametry na bezpečnost a obsluhu, navíc finančně nákladný webhosting. Tvorba nových webových stránek, budou provozovány na platformě Webnode, do konce roku 2022 budou spuštěny.
Společnost Etická výchova o.p.s. (EF zakladatel) bude formálně zrušena a převedena na zapsaný spolek, nově zaměření na primární prevenci, cílová skupina děti.
Pedagogická činnost:
Pokračování kurzu Ostrava, který byl zahájen na jaře 2022.
Pracovní skupina pro tvorbu nového RVP (přešla z MŠMT na NPD), aktivní účast zástupce EF (Mgr. Hana Kachtíková), snaha o zastoupení EtV, nové programy vzdělávací programy mají být pilotně spuštěny v 09/2023.

Podle konečné verze nového RVP budou směřovány další vzdělávací akce.

4. Diskuze a hlasování ke zprávám a plánu

XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou zprávu o činnosti za rok 2021.
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou finanční zprávu za rok 2021.
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou plán činnosti na rok 2023.

5. Diskuze, různé
Návrhy, usnesení:
XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou hlasování ke všem zprávám dohromady.

XXII. Sněm EF ČR schvaluje nadpoloviční většinou: zprávu o činnosti 2021, finanční zprávu 2021, plán činnosti 2023.

6. Poděkování za účast, ukončení, závěr (M. Jakešová)

V Praze dne 6. 12. 2022
Zapsala: K. Mravčíková
Přílohy:
 1. Výroční zpráva 2021, finanční zpráva 2021
 2. Prezenční listina

22. sněm členů Etického fóra ČR
22. sněm členů Etického fóra ČR

22. sněm členů Etického fóra ČR

Zveřejněno dne 7.11.2022


XXII. sněm členů Etického fóra ČR, z. s. se bude konat v pátek 2. prosince 2022 v Praze v zasedací místnosti (4. patro) areálu Sempra Praha, a.s., U Topíren 2/860, Praha Holešovice v době od 15:00 do 16:30 hodin.

Program XXII. sněmu:

 1. Zahájení, uvítání

 2. Zprávy o činnosti

 3. Plán činnosti na rok 2023

 4. Hlasování ke zprávám a plánu

 5. Diskuze, různé

 6. Závěr, ukončení